ประกาศข่าว
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ - 02/12/2556 13:04:03
    วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การรับบทความเพื่อพิจารณาสำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ใน http://www.ruee-rmutl.com/rjist/
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-266-518 ต่อ 1004 หรือ อีเมล์ rjist.cisat@gmail.com
[ เอกสารไฟล์แนบ ]
กำหนดส่งรายงานทุนวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2556 - 17/07/2556 07:17:52
    สำนักบริหารโครงการฯ กำหนดส่งรายงานทุนวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2556 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556

โดยส่งมาที่

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
128/356 ชั้น 33 เอ อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

อีเมล์ : herp.mua@gmail.com
[ เอกสารไฟล์แนบ ]
 
Facebook
ประเภททุน

ทุนวิจัย (กลุ่ม มรภ./ มทร./ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน)

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา ในกลุ่ม มรภ./มทร./สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รวม 50 แห่ง
    -- 16/08/2556 18:39:04
50 U.pdf
ติดตามรายงานโครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
    กำหนดส่งรายงานโครงการบริหารจัดการฯ ปี 2555 และ 2556 ของแต่ละมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 ส.ค. 56 15/08/2556 10:07:16
ศธ .239 ติดตามรายงานทุน.pdf
แบบฟอร์มรายงานโครงการบริหารจัดการฯ.doc
รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 2556
    กำหนดส่ง 30 กันยายน 2556 และขอขยายได้ถึง 29 พฤศจิกายน 2556 17/07/2556 06:53:25
รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปี 2556 (50 U).pdf
รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 2555
    กำหนดส่ง 28 กันยายน 2555 15/11/2555 09:30:23
รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปี 2555.pdf
รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 2554
    กำหนดส่ง 30 มีนาคม 2555 15/02/2555 15:09:13
ศธ0509(7)-95 รายงานฉบับสมบูรณ์ 2554.pdf

ทุนปริญญาเอก/ทุนแลกเปลี่ยน

ติดตามรายงานทุนสนับสนุนการวิจัย ณ ต่างประเทศ
    กำหนดส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 15/08/2556 06:50:30
ศธ .239 ติดตามรายงานทุน.pdf
แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ทุนสนับสนุนการวิจัย.doc
ติดตามรายงานทุนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
    กำหนดส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 15/08/2556 06:48:18
ศธ .239 ติดตามรายงานทุน.pdf
แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ทุนเชิญผู้เชี่ยวชาญ.doc
ติดตามรายงานทุนแลกเปลี่ยน / การทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ
    กำหนดส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 15/08/2556 06:46:27
ศธ .239 ติดตามรายงานทุน.pdf
แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ทุนแลกเปลี่ยน.doc

ทุนวิจัย (กลุ่มมหาวิทยาลัย 20 แห่ง)

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา ในกลุ่มมหาวิทยาลัย 20 แห่ง
    -- 16/08/2556 18:41:49
20 U.pdf
ติดตามรายงานโครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
    กำหนดส่งรายงานโครงการบริหารจัดการฯ ปี 2555 และ 2556 ของแต่ละมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 ส.ค. 56 15/08/2556 10:16:59
ศธ .239 ติดตามรายงานทุน.pdf
แบบฟอร์มรายงานโครงการบริหารจัดการฯ.doc
รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 2556
    กำหนดส่ง 30 กันยายน 2556 และขอขยายได้ถึง 29 พฤศจิกายน 2556 17/07/2556 06:51:18
รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปี 2556 (20 U).pdf
รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 2555
    กำหนดส่ง 28 กันยายน 2555 15/11/2555 09:18:10
รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปี 2555.pdf
รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 2554
    กำหนดส่ง 30 มีนาคม 2555 15/11/2555 09:16:53
ศธ0509(7)-95 รายงานฉบับสมบูรณ์ 2554.pdf

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
128/356 ชั้น 33 เอ อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

Call  โทรศัพท์ 02-1293108, 02-1293124      Call  โทรสาร 02-1293107
email  Email : herp.mua@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 25889 ครั้ง